رنگ کفپوش پیـاده‌ رو

رنگ پوشش پیـاده‌ رو

رنگ‌ها ‌‌می‌توانند‌ با سـردی و گـرمی خود،با تظاهر یا فـروتنی خـود،ایجاد آشفتگی یا آرامش‌ کرده‌ و به‌ هر حال در فضا وزن ایجاد نمایند

رنـگ پدیـده‌ای است که در‌ همه جا حـضور دارد و نـقش بـازی می‌کند.تمام ارتـباطات بـه‌ کمک رنگ‌ها انجام‌ مـی‌گیرد و تـمام دریافت‌های عینی‌ به‌ وسیله رنگ‌ها حاصل می‌شود.

انتخاب رنگ باید از طریق پاسخی که از طـریق مـطالعه میدانی درباره رنگ از محیط محلی‌ بـه دسـت می‌آید،بـاشد.

رنـگ‌های مـختلف که با هم در یـک‌ کفپوش بتنی ترکیب می‌شوند،موجب ایجاد جذابیت محیط می‌شوند.رنگ‌های متعدد یا مخلوط می‌توانند،بـاعث ایـجاد جذابیت یا شادمانی مضاعف در یک مـنطقه شـود.در کـاربرد رنـگ در کـف‌سازی،باید در‌ نظر‌ داشـت کـه‌ رنگ‌های روشن نور را باز می‌تابانند و رنگ‌های تیره با جذب نور،مقاومت کمتری در برابر دما دارند.اسـتفاده از رنـگ‌های طـبیعی سنگ‌ها و مصالح برتری دارد

کف‌ سازی‌ پیاده‌ رو نـیز مـستلزم تـوجه و دقـت خـاصی اسـت.زیرا رنگ،شکل و سایر خصوصیات مربوط به کف‌سازی این فضا می‌تواند نقش عمده‌ای در عملکرد مؤثر آن داشته‌ باشد.با توجه به این‌ که‌ این فضاها در اختیار عابر پیـاده قرار دارند،بنابراین کف‌ سازی آنها باید متمایز از سایر فضاها و متناسب با خصوصیات استفاده‌کنندگان آن باشد.در این‌ خصوص باید توجه و دقت ویژه‌ای‌ به‌ معلولان‌ و نیازهای آنها در این فضاها‌ نمود‌؛به‌ طوری‌ کـه اسـتفاده راحت‌تر و امن از این فضاها برای آنها میسر باشد.توجه به شرایط اقلیمی منطقه‌ مورد نظر برای طراحی‌ و درک‌ رنگ‌های‌ غالب،در گزینش رنگ بسیار مؤثر است

  • می‌باید به اثـرات رنـگ در موقع انتخاب مواد توجه کرد.
  • رنگ‌های روشن نور را منعکس کرده و باعث خیرگی‌ می‌شوند‌.
  •  رنگ‌های‌ تیره،دما را جذب کرده و ممکن است موجب جابجایی واحـدی‌ سـنگفرش‌ گردند.
  • رنگ باختن بلوک رنـگ شـده می‌بایست پیش‌بینی شود،در حالی که رنگ‌های طبیعی‌ سنگ و سفال نه‌ تنها‌ کمتر‌ تغییر کرده،بلکه در معرض عوامل جوی بهتر هم می‌شوند.

زیرسازی‌ پوشش‌ پیـاده‌رو

زیـر اساس،یک لایه خـاکی زیـر کفپوش می‌باشد که بار طرح را تحمل می‌کند؛آب‌‌ نفوذی‌ را‌ دریافت کرده و در معرض ریزش آب،زمین به واسطه تغییرات فصلی یا‌ حرکت‌‌ مویینگی‌ صعودی قرار دارد.به هر صورت عمل استفاده از زمین نـوعا نـیاز به آماده‌سازی‌ زیر‌ سطح‌ جدید به علت اطمینان از شیب مناسب،پستی و بلندی و همواری آن دارد.زمین‌ زیرسازی‌ باید‌ ثابت و محکم باشد.در غیر این صورت،ایجاد زیرسازی مخصوص سنگفرش‌ بتنی ضروری‌ است‌.بـرای‌ تـسهیل در تخلیه آبـ‌های باران،زیرسازی باید حداقل یک شیب‌ یک سانتی‌متری داشته باشد‌.ضخامت‌ زیرسازی شنی حداقل پنج سانتی‌متر اسـت.شن به‌ کار رفته باید دانه‌هایی به‌ اندازه‌ 0/3 میلی‌ متر،تـمیز و بـدون نـاخالصی داشته باشد.

مشخصات زیربنا بستگی به سنگ فرش‌ به‌ کار برده شده،از نوع‌ انعطاف‌پذیر یا غـیر ‌ ‌انـعطاف‌ پذیر دارد