مشخصات فنی کفپوش های بتنی

مشخصات فنی کف پوش های سخت صنعتی پایه سیمانی ملاتی :
– وزن مخصوص تو ده ایی 1/65-2/7 gr/c^3 m در نوع فلزی
– وزن مخصوص حقیقی 2/8-4/5 gr/cm^3 در نوع فلزی
– ابعاد دانه ها 0/1-10 mm
– زمان گیرش اولیه 1-3 hr
– زمان گیرش نهایی 7-10 hr
– زمان رسیدن به مقاومت نهایی 28روز
– زمان مناسب برای اجرا بسته به شرایط دما 30-240 min
– رنگ بندی:خاکستری , سبز , قرمز, زرد , آبی ……
– درصد مجاز رنگ 3-5 درصد وزن سیمان
– مقدار سایش براساس استاندارد 1/6-5/5din در انواع کف پوش ها و 6-9 MOhs
– مقاومت فشاری 900-950 kgf/cm^2
– مقاومت خمشی 180-200 kgf/cm^2

مشخصات فنی کفپوش های بتنی

مشخصات فنی کفپوش سخت صنعتی پایه سیمانی دستپاش ( خشکه پاش):
– وزن مخصوص توده ای gr/cm^3 2.7
– وزن مخصوص حقیقی gr/cm^3 3/87 – 4/5
– ابعاد دانه ها mm 0.1-5
– زمان گیرش اولیه hr 1-3
– زمان گیرش نهایی hr 7-10
– زمان رسیدن به مقاومت نهایی day 28
– زمان مناسب برای اجرا بسته به شرایط دمایی محیط 30-240
– رنگ بندی در رنگهای سبز, زرد, قرمز, طوسی …..
– درصد مجاز مواد رنگی حداکثر 5 % وزن سیمان
– میزان مصرف 4-6 kg در هر متر مربع
– ضخامت پوشش دهنده بر روی سطح 3-4 mm
– مقاومت سایشی cm^2 0/50 cm^3 1-1/5 مطابق با آزمایش Bohme 15 برابر بیشتر از بتن
– مقاومت فشاری 600-700 kg/cm^2
– مقاومت خمشی 100-120 kg/cm^2
مشخصات مکانیکی کف پوش های سخت صنعتی پایه رزینی:
مقاومت فشاری 600-650 kgf/cm^2 ASTM
مقاومت خمشی 250-300 kgf/cm^2 ASTM
مقاومت کششی 200-250 kgf/cm^2 ASTM
سختی 75-80 ShoreD

مشخصات فنی کفپوش های بتنیمشخصات فنی کفپوش های بتنی